روح سفالی

ما همه زادة یک روحیم

روح سفالی

ما همه زادة یک روحیم

دیگه من‌ی وجود نداره
من همه توام